Bí Cruthaitheach Bee Creative

Forbairt News
Sabiha Malik ón World Bee Project

Sabiha Malik ón World Bee Project

Páirtnéireacht  d’inmharthánacht na mbeach a chinntiú

 Bee sustainability partnership launched

Gaeilge


Tá an chomhráiteas seo a dhéanamh ag Sabiha Rumani Malik, Cathaoirleach Feidhmitheach agus comhbhunaitheoir an World Bee Project agus Seán Mistéil Cathaoirleach Forbairt Feirste. Tá lán tacaíocht ag an ráiteas ón tOllamh Simon Potts, comhbhunaitheoir an World Bee Project agus ComhChathaoirleach ar Mheasúnú Phailniú na Náisiúin Aontaithe agus ó Ciarán Magoill Cathaoirleach Bhord na Cheathrún Ghaeltachta.


Tá sé fógraithe ag an World Bee Project agus ag Áisíneacht Forbartha na Ceathrún Ghaeltachta Forbairt Feirste go bhfuil páirtnéireacht bunaithe idir an dá eagraíocht chun tabhairt faoi meath domhánda na mbeach atá anois, ar aon dul le téadh domhánda, dífhoraoisiú agus múchadh speiceas, ar cheann de na bagairtí is práinnigh ó thaobh dúshláin éiceolaíochta de.


Ag labhairt dí roimhe Comhdháil Athghairmthe na Ceathrún Ghaeltachta dúirt Sabiha Malik go raibh an bagairt seo den chine daonna, chomh maith le béim Forbairt Feirste ar mheath na mionteangacha, mar bhagairt ar iolrachas domhánda tar éis chomhdhúshlán a thabhairt don dá ghrúpa a raibh said tiománta tabhairt futhu.


“Tá beacha freagrach as 80% de phailniú ar bhonn domhánda a thugann 90% den chothúcháin atá riachtanach ó thaobh shláinte an chine daonna de. Tá beacha ina nasc criticiúl i slabhra cothaithe an chine daonna agus déanann said obair saor in aisce a chosneoidh £1.8bn ar fheirmoeirí sna hoileáin seo dá mbeadh orthú an phailniú a dhéanamh iad féín. Cuireadh luach de SAM$215bn ar sheirbhís seo na mbeach ar bhonn domhánda chomh fada siar le 2005” a dúirt Sabiha.


Ag labhairt dí ar Thosaíocht Bí Cruthaitheach – Bee Creative, lean sí leí:


“Ta muid tiománta chun forbairt a dhéanamh ar chiomhthionscadal sa Cheathrú Ghaeltachta a mbeidh impleachtaí aige ar fud na cathrach, a tugann faoi oideachas, oidhreacht, cultúr agus an timpeallacht i bhfianaise an inchur atá ag beacha ar leasa an phobail.  Sa chéad dul síos beidh sé riachtanach dúinn scópáil a dhéanamh le rialtas réigiúnach agus áitiúl agus le háisíneachta eile, ar an dóigh ina dtig an Cheathrú Ghaeltachta a fhorbairt mar an chéad Cheathrú sa Chathair chun comitmint iomlánaithe a thabhairt chun tabhairt faoi meath na mbeach mar dhúshlán do shlánú soláthar bhia na noileáin seo comh maith le é a dhéanamh ina chatalaíoch a fhorbróidh Bhéal Feirste mar Churadh Domhánda I dtearmaí é a bheith ina Chathar atá ina heiseamláir ó thaobh cosaint na mbeach agus cosaint an iolrachais teangan agus cultúr de.


Ag díriú ar idirspleachas an cine daonna frí chéíle agus ag cur béime ar an ghníomh áitiúl dúirt Seán Mistéil:


“Is mian linn, fríd an obair seo, aird lucht éisteachta agus lucht suime leathán a tharraing chun eolas a roinnt leo agus chun leibheálacha feasachta agus inniúlachta éiteolaíochta a fhorbairt agus a chur chun cinn.


“Tá lúchair orm an chéad deichniúir Curadh Inmharthánachta a fhógairt, iad uilig ina dhaltaí ar Choláiste Feirste. Léiríonn seo an dóigh inar fhéidir le dream daoine óga, gan de acmhainn acú a chéile, timpeallacht a chruthú a chuireann foghlaim, baint amach spriocanna agus féiniúlacht chun cinn.


“Cruthaíonn an páirtnéíreacht seo leis an World Bee Project comhthéacs ina dtig linn, fríd gníomhanna breise atá tuisceanach agus meabhrach ar an éiteolaíocht, inchur a bheith againn ar struchtúr níos leithne sochaíoch a chruthú anseo i mBéal Feirste agus ar bhonn domhánda. Tá na heilimintí atá lárnach do na gníomhanna seo soiléir, luachmhar agus uileghabhálach. Léiríonn said an dóigh inar fhéidr le daoine gníomhiú i struchtúr ní ba iomláine ó thaobh tuisceana de agus an dóigh ina dtig leo bheith bainte níos dlúithe lena chéile chun dearbhú a thabhairt dá bhféiniúlachta aonair féin.


“Léiríonn an ghabhál seo de spás aitiúl agus domhánda go sonrach an tidirghaol atá ann idir an duine aonair agus an sochaí. Fríd an Tosaíocht Bí Cruthaitheach – Bee Creative is féidir linn craobhscaoileadh a dhéanamh ar an luach atá le hidirchaidrimh simbeoiseacha agus na deiseanna claochlaithe atá ann leis an chomhoibriú, an chomhroinnt agus an dóchas. Thar rud ar bith eile ba mhaith linn béim a chur ar an teachtaireacht lárnach faoi gníomhanna éifeachtacha agus éifeachtúlacha Rialtais agus Phobail, mar aon le comhchumarsáid ar comhthurasanna éagsúla a bhfuil cheann scríbe, agus go háiríthe idirghaol leo.”


Ag cuidiú le barúlacha Mhistéil, dúirt an tOllamh Simon Potts, Comhbhunaitheoir an World Bee Project agus ComhChathaoirleach ar Mheasúnú Phailniú na Náisiúin Aontaithe: “Cuirim fáílte mhór roimh an tacaíocht don chomthionscadal seo idir an World Bee Project agus Forbairt Feirste – Is deis iontach é chun obair le chéile le cosaint a dhéanamh ar iolrachas iontach na mbeach a noibríonn chomh chrua sin chun phailniú a dhéanamh ar fhómhair s’againn chun cinntiú go mbíonn rochtán againn ar ghlasraí agus ar thorthaí den chaighdeán is airde.”


Chuir Carolina Arriagada Peters, Stiúrthóir Páirtnéireachtaí béim ar an deis a thig ó chuidiú leis na beacha chun tabhairt faoi dúshláin domhánada agus chun teacht le chéile mar chathair agus mar phobal ar comhthionscadail a ghineann fás geilleagrach agus a chuidíonn leis na beacha, an phobal agus an plainéid trí chéíle.


Ag fáiltiú roimhe an tosaíocht nualaíoch seo dúirt Aire Talmhaíochta agus Forbairt Tuatihe (RTFT), Michelle Ó Neill:


“Molaim an tosaíocht seo agus an ceannásaíocht atá léirithe ag an World Bee Project agus Forbairt Feirste chun tabhairt faoin mheath atá tagtha ar ár speiceas phailníthe agus cosaint a thabhairt don éasúlacht iontach beach atá againn in Éirinn. Tá lúchair orm go bhfuil mo roinnse cheana féin ag dul i ngleic le réimse tosaíochta chun beach meala a chosaint agus chun breis ghnáthóga nadúratha a fhorbairt do speiceas phailníthe go gineáralta.


“Mar chuid don phlean phailníthe, tá Aonad Seirbhísí Sláinte Phlandaí de chuid RTFT ag leansteán le smachtanna oifigiúla chun cosaint a dhéanamh ar bheach atá a bhainistiú go háitiúl; agus fríd an Straitéis um Inmharthánacht na mBeach leanfaidh muid linn ag tabhairt tacaíocht do Chumann Áitiúla Beachaireachta agus é do sprioc againn daonnra sláíntiúil inmharthána de bheach a bheith againn do phailniú agus déantús meala.


“Cuireann RTFT tacaíocht ar fáíl cheana do speicis phailníthe fríd réimse roghanna taobh istigh de chláracha reatha agrachomhshaoil. Mar shampla, faigheann feirmeoirí deontas chun féarthalamh atá saibhir ó thaobh speiceas a choinneáil folláin agus chun imeall breise goirt a bhunú atá de leas réímse leathán feithidí. Úsáidfear rialacháin comhcomónta fosta, cosúil le laghdú ar úsáid lotnaidicíd, a spreagadh faoin scéim úr agrachomhshaoil atá a fhorbairt faoi láthair.”


Thar cheann Roinn Cultúr, Ealaíon agus Fóillíochta dúirt an tAire Carál Ní Chuilín:


“Cuirim fáílte mhór roimh an pháirtnéireach nualaíoch seo idir Forbairt Feirste agus an World Bee Project, atá ag déanamh nasc idir shlánú bithéagsúlachta agus ag tabhairt faoi dúshlainn meath na mbeach agus slánú mhionteangacha.”


Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le: jake@forbairtfeirste.com  02890438597


English


The World Bee Project and Forbairt Feirste announce Gaeltacht Quarter Bí Cruthaitheach – Bee Creative partnership initiative. 21/9/15


This joint announcement is made on behalf of The World Bee Project by Sabiha Rumani Malik, Executive Chairman and founder of The World Bee Project, and Chair of Forbairt Feirste Sean Mistéil, It is fully endorsed  by Professor Simon Potts, Co-founder of the World Bee Project and Co-Chair of the UN’s Global Pollination Assessment. It is also fully endorsed by Ciarán Magoill Chair of the Gaeltacht Quarter Board.


The World Bee Project and Gaeltacht Quarter Development Agency Forbairt Feirste have announced that their respective organisations have entered into a partnership agreement to address the global threat of bee decline, which has joined global warming, forest destruction, and species extinctions as one of our most urgent ecological challenges.


Speaking ahead of the upcoming Gaeltacht Quarter Recall Conference Sabiha Malik said that this threat to humanity coupled with Forbairt Feirste’s focus on indigenous language decline and the threat it poses to global cultural diversity have provided a challenge and an opportunity which both groups are keen to tackle.


“Bees perform about 80% of pollination worldwide and supply about 90% of the nutrition essential to human health.  Bees are a critical link in the food chain for humans and are doing work for free that would otherwise cost farmers in these islands £1.8bn to replace.  (The global economic value of the pollination service was estimated (as far back as 2005) to be US $215 billion (or 9.5% of global food production value.)” said Sabiha.


Addressing the Bí Cruthaitheach – Bee Creative initiative, she continued:


“We are committed to developing a Gaeltacht Quarter collaborative project, with citywide impact, that addresses education, heritage, culture and environment in view of the contributions bees make to human welfare. In the first instance, it will be important for us to scope out with regional and local government and other agencies, how the Gaeltacht Quarter can become the first quarter in Belfast to fully commit to addressing the bee decline as a challenge to both our islands’ food security and well-being as well as a catalyst for turning Belfast into a world leader in terms of being a bee friendly/diversity friendly city.”


Focusing on the interconnectedness of all peoples and stressing the need for local action Seán Mistéil said:


“Through this work we hope to attract the interest of multiple audiences, to inform them, and to advance levels of ecological knowledge and competence.


“I am delighted to announce the appointment of our first ten Sustainability Ambassadors, all students at Coláiste Feirste. This shows how a group of young people with no resources other than each other can create an environment which promotes learning, achievement and belonging.


“The partnership with the World Bee Project creates the context for further ethically sensitive actions which can contribute to the broader structure of society here in Belfast and around the world.  The elements which embody these actions are clear, value-rich and inclusive. They show how individuals can act in a larger structure of meaning and how they can better relate to and define each other.


“This intersection of local and global space captures the crossover between the individual and society.  Through the Bí Cruthaitheach – Bee Creative collaboration we can communicate the value of symbiotic relationships and the galvanising opportunities of collaboration, sharing and optimism. Most of all we want to reinforce the primary message of efficient and effective Government and Community actions, together with a sense of engagement as a set of multiple journeys involving destinations and – especially – connections.”


Endorsing Seán Mistéil’s welcome Professor Simon Potts, Co-founder of the World Bee Project and Co-Chair of the UN’s Global Pollination Assessment said: ”I very much welcome news of support for this World Bee Project/Gaeltacht Quarter partnership – this is a great opportunity to work together to protect the amazing diversity of bees which work so hard to pollinate our crops and ensure we have access to the highest quality fruits and vegetables.”


Carolina Arriagada Peters, Director of Partnerships highlighted that helping bees not only provides  a unique opportunity  to address global challenges, but also to come together as a city and embark on joint projects that generate economic growth and help bees, people and planet alike.


Welcoming the joint initiative, Agriculture Minister Michelle O’Neill, said: “I applaud the initiative and leadership demonstrated by the World Bee Project and Forbairt Feirste to address the decline in our pollinator species and protect the astonishing number of bee species in Ireland.  I am delighted that my Department is already engaged in a range of measures design to protect bees and provide additional habitats for pollinators in general.


“As part of the pollinator plan, DARD Forest Service Plant Health Unit continues to implement official controls to protect the health of locally managed honey bees and through the Strategy for the Sustainability of the Honey Bee we will continue to support Beekeeping Associations with the aim of achieving a sustainable and healthy population of honey bees for both pollination and honey production.


“DARD currently provides support to pollinator species via a range of options within existing agri-environment programmes.  For example, farmers can receive funding to maintain species rich grassland and establish new field margins which benefit a wide range of insects.  Similar measures including the minimisation of pesticide use will be encouraged under the new agri-environment scheme which is currently under development.”


Welcoming the collaborative partnership Minister for Culture, Arts and Leisure Carál Ní Chuilín said:


“I very much welcome this latest innovative partnership from the Gaeltacht Quarter and the World Bee Project, linking the challenge of securing biodiversity and tackling the challenge of bee decline with the challenge of saving indigenous language.”


For further details, contact Jake jake@forbairtfeirste.com  02890438597barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS