Gaeltique Lainseáilte! / Gaeltique launched!

Forbairt News

Uachtáran Gaeltique Pádraig Ó Maolchroibhe ag caint ag an lainseáil

Líonra Eorpach do Mhonteangacha tosaithe / Beginning of European Network for Minority Languages

Gaeilge


Rinneadh Gaeltique, líonra úr do phobail mionteangacha na hEorpa, a lainseáil ag Forbairt Feirste inné (Déardaoin 4ú Samhain) i gColáiste Ollscoile Naomh Mhuire i gCeathrú Ghaeltachta Bhéal Feirste.


Aithníonn Gaeltique gur san Eoraip atá 800m saoránach, a bhfuil ionadaíoch a dhéanamh orthu sna 47 Stáit de Chomhairle na hEorpa, a ghríosiú chun níos mó teangacha a fhoghlaim, ag aois ar bith, lastigh nó taobh amuigh de scoileanna. Tá Forbairt Feirste ag freagairt don éagsúlacht seo agus muid ag lainseáil Gaeltique – líonra atá tiomanta chun próifil agus féidearthacht eacnamúil Pobail mionteangacha na hEorpa a uasmhéadú.


I measc príorachtaí Gaeltique, tá aidhm ann leas a bhaint as na féideartheachtaí eacnamúil atá ag croílár na pobail agus na cultúir mionlaigh Eorpacha. Lena chois sin;


Chun ligint do lucht déanta polasaí na féidearthachtaí atá ann chun infheistíocht soisialta agus eacnamúil a dhéanamh sna teangacha agus sna cultúir seo.


Chun chomhardán  a chur ar fail a n-aithníonn na tréithí éagsúla agus na comhleasuithe de na pobail mionlaigh agus a gcuid teangacha agus cultúir.


Is mór an ónóir d’Fhorbairt Feirste go raibh an Gael, an acadóir agus an gníomhaí teanga aitheanta, Padraig Ó Maolcraoibhe sásta bheith mar Chathaoirleach ar Gaeltque. Ghlac Padráig réimse leathán táithí leis chuig an ról seo mar theangeolaí, agus mar ghníomhaí teanga agus cultúrtha. Ag caint do ag an ocáid dúirt Padraig:


”Déanfaidh líonra Gaeltique straitéisí comónta margaíochta a aithint do na mionteangacha agus dá gcultúir éagsúla chun iad a chur chun cinn agus a fhorbairt mar stórais de thraidisiúin agus chun béim a chur fosta ar a n-eisiachas agus a stádas sa domhan nua-aoiseach. Tríd an chomhoibriú trasnáisiúnta agus trí chomhordnú ar na pobail déanfar sócmhainní comónta na pobail seo a fhorbairt ar bhealaí a dhéanann a dtréithí dilse a chaomhnú.”


Ag labhairt dó ag lainseáil Gaeltique, thug Cathaoirleach Forbairt Feirste, Seán Mistéil, cuireadh do Chomhairle na hEorpa Lá idirnáisiunta Teangacha na hEorpa a óstadh i gCeathrú Ghaeltachta Bhéal Feirste.


“Rinneadh ceiliúradh ar Lá Teangacha na hEorpa gach bliain ó bhí 2001 ann ar an 26ú Meán Fhómhair. Ta muid cinnte gur uilrlís é an éagsúlacht teangan chun tuiscint níos fearr idirchultúrtha a fhorbairt agus chun folláin pobail a chinntiú anseo I gCathair Bhéal Feirste. Agus sinn i gcomórtas níos tréine idirnáisiúnta tá cathracha agus pobail ag cuartú na huathúlachta chun iad féin a chur chun cinn agus chun níos mó tuarasóirí agus infheistíocht a mhealladh. Tá dóchas again go bhféadfadh comhdháíl ar lá na dteangacha Gaeltique a dhaingniú mar bhranda a neartaíonn tusicint ar na margaidh seo. Tá dóchas againn go dtig  le Gaeltique a fheidhmiú mar thairseach agus ardán do na phobail mionteangacha – achán ceann acú ina eiseamláir ar an dúchais as a neascraíonn said.


“Táimid ag iarraidh ar an trí fheisire Eorpacha áitiúla tacaíocht a thabhairt dúinn agus d’obair s’againn-ne chun bealaí a aimsiú leis na pobail mionteangacha agus a gcuid cultúir a thabhairt le chéile agus a fhorbairt ar son a gcomhleas agus chun leas soisialta agus eacnamúil a bhaint as a gcuid sócmhainní comónta. Tríd an chomhoibriú trasnáisiúnta agus trí chomhordnú ar na pobail mionteangacha is féídir cinntiú go n-aithníonn na hinstitiúidí Eorpacha agus na rialtais náisiúnta na comhleasuithe i measc na pobail seo agus go ndéanfaidh siad comhoibriú agus comhordnú ar thionscnaimh phraiticiúla a dhéanann na sócmhainní comónta a fhorbairt ar bhealaí a dhéanann a dtréithe dilse uathúla a chaomhnú.” a dúirt Sean.


Dúirt stiúrthóir Forbairt Feirste, Jake MacSiacais, gur chuid de clár oibre leanúnach a bhí i nGaeltique chun:


“Raonta úra malartuithe agus taiscéalaíochta a oscailt le go ndéanfar na pobail mionteangacha inmharthanta agus brabúsach don glún reatha agus do na glúnta atá le teacht. Tá muid an tnúth  go mór le Fáilte a chur roimhe na pobail seo chuig an Cheathrú Ghaeltachta ar lá teangacha na hEorpa 2011.”


Le tuilleadh eolais a fháil  déan teagmháil le jake@forbairtfeirste.com no scairt air 02890438597 nó 07739875309


English


Gaeltique,  a new network for the minority language communities of Europe was launched by Forbairt Feirste yesterday (Thursday 4 November)  in St Marys University College in Belfast’s Gaeltacht Quarter.


Gaeltique recognises  that throughout Europe, 800 million Europeans represented in the Council of Europe’s 47 member states are encouraged to learn more languages, at any age, in and out of school. Today Forbairt Feirste responds to that diversity with the launch of Gaeltique – a network dedicated to maximising the economic profile and potential of minority language communities in the EU.


Amongst Gaeltique’s key priorities are the aims to identify and harness the economic potential at the heart of minority languages and cultures


To enable policy makers to recognize the opportunity for social and economic investment within language and culture.


To provide a common platform that endorses diverse aspects of minority languages and cultures


Forbairt Feirste is honoured that the renowned academic and Irish language activist Pat Rice agreed to be the president of Gaeltique. As a linguist, political and cultural activist Padráig brings a wealth of experience. In accepting the role Padráig said “We aim to identify common strategies for marketing minority languages and cultures in order to promote them as storehouses of tradition while also highlighting their exclusivity and status in a modern world. Promoting local cultures in an international setting will encourage those who champion the idea not only of local capitals of culture but of local culture as capital – as a social and economic resource. ”


In launching Gaeltique, Forbairt Feirste, chair Seán Mistéil called on the Council of Europe to hold their Annual European day of Languages Conference in the Gaeltacht Quarter, Belfast. The European Day of Languages has been celebrated every year since 2001 on 26 September. Forbairt Feirste is convinced that linguistic diversity is a tool for achieving greater intercultural understanding and a key element in securing community well-being here in the city of Belfast. In the face of increased international competition, cities and communities in all parts of the world have begun a search for a unique definition of what they are in order to differentiate themselves and attract visitors and investment.  We hope that Gaeltique can showcase and become a gateway to minority language communities – each an original expression and record of the heritage in which they are located.


“We are asking our three MEP’s to support our call and our work of promoting ways in which minority languages and cultures can work together for mutual economic and social advancement.  Through transnational co-operation and co-ordination minority language communities can ensure that EU institutions and national governments take account of their common interests, and cooperate on practical projects to enhance their assets.” said Seán


Forbairt Feirste, Director, Jake MacSiacais, said that Gaeltique was part of an ongoing programme of work to “open new horizons of exchange and exploration to make language communities sustainable and profitable for current and future generations. We look forward to welcoming those communities to the Gaeltacht Quarter on European Language Day 2011.”


For further information, contact us on jake@forbairtfeirste.com or call us 02890438597 or 07739875309barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS