Tenagacha Dúchais ina Buntaiste Iomaíoch – Native Languages a Competitive Edge

Forbairt News
Ag Plé Gaeltique Coinceap  Brandála. Dicussing the Gaeltique Brand Concept.

Ag Plé Gaeltique Coinceap Brandála. Dicussing the Gaeltique Brand Concept.

Ag tógáil Ardán Brandála Idir-Náisiúnta – Building an International Brand Platform.

Gaeilge


Ag Tógáil Ardán Brandála Idir-Náisiúinta


Rinneadh Gaeltique, líonra úr do phobail mionteangacha na hEorpa, a lainseáil ag Forbairt Feirste inniú (Déardaoin 1ú Lúnasa) I gColáiste Ollscoile Naomh Mhuire i gCeathrú Ghaeltachta Bhéal Feirste. Thíos faoi tá preasráiteas a eisíodh tar éis cruinniú idir páirtithe leasmhara ag Comhdháil Mionteangacha agus tuarasóireachta.


 


GAELTIQUE
Fríd an Eorap déantar an 800m saoránach, a bhfuil ionadaíoch a dhéanamh orthu sna 47 Stáit de Chomhairle na hEorpa, a ghríosiú chun níos mó teangacha a fhoghlaim, ag aois ar bith, lastigh nó taobh amuigh de scoileanna. Inniú tá Forbairt Feirste ag freagairt don éagsúlacht seo agus muid ag lainseáíl Gaeltique – líonra atá tiomanta chun próifil agus féidearthacht eacnamúil Pobail mionteangacha na hEorpa a uasmhéadú.


Tá priarachatí sóiléir ag Gaeltique:


Féidearthacht eacnamúil atá ag croílár na pobail agus na cultúir mionlaigh Eorpacha a aithint chun leas a bhaint astú


 Ligint do lucht déanta polasaí na féidearthachtaí atá ann chun infheistíocht soisialta agus eacnamúil a dhéanamh sna teangacha agus sna cultúir seo.


 Comhardán margaíochta a chur ar fail a n-aithníonn na tréithí éagsúla agus na comhleasuithe de na pobail mionlaigh agus a gcuid teangacha agus cultúir.


Is mór an ónóir d’Fhorbairt Feirste go bhfuil an Gael, an acadóir agus an gníomhaí teanga aitheanta, Padraig Ó Maolcraoibhe sásta bheith mar Chathaoirleach ar Gaeltque. Tugann Padráig réimse leathán táithí leis chuig an ról seo mar theangeolaí, agus mar ghníomhaí teanga agus cultúrtha. Ag glacadh leis an ról dúirt Padraig:


”Déanfaidh líonra Gaeltique straitéisí comónta margaíochta a aithint do na mionteangacha agus dá gcultúir éagsúla chun iad a chur chun cinn agus a fhorbairt mar stórais de thraidisiúin agus chun béim a chur fosta ar a n-eisiachas agus a stádas sa domhan nua-aoiseach. Tríd an chomhoibriú trasnáisiúnta agus trí chomhordnú ar na pobail déanfar sócmhainní comónta na pobail seo a fhorbairt ar bhealaí a dhéanann a dtréithí dilse a chaomhnú.”


Ag labhairt dó ag lainseáil Gaeltique, thug Seán Mistéil, le fios go mbeadh Forbairt Feirste agus na páirtithe leasmhara ag obair as lámh a chéile chun roinnt seodraí lonracha a aithint agus a chur ar a súile don phobal. 


“Agus sinn i gcomórtas níos tréine idirnáisiúnta tá cathracha agus pobail ag cuartú na huathúlachta chun iad féin a chur chun cinn agus chun níos mó tuarasóirí agus infheistíocht a mhealladh. Tá dóchas againn go bhféadfadh Gaeltique a fhorbairt mar bhranda a neartaíonn tusicint ar na margaidh seo. Díreach mar a ndéanann óstainn ar fud an domháin iad féin a dhlúthú le chéíle chun a dtairge a chur i lár an mhargaidh is féidir le Gaeltique a fheidhmiú mar thairseach agus ardán margaíochta do na phobail mionteangacha – achán ceann acú ina eiseamláir ar an dúchais as a neascraíonn said.


 “Leis an bhreatimeacht ag druidim linn tá sé níos tabhachtaí ná mar a bhí riamh go mbíonn na pobail mionteangacha Eorpacha ag obair níos dlúithe le chéile. Aineoinn tuibáiste na breatimeachta beidh muid le chéile ag obair chun bealaí a aimsiú leis na pobail mionteangacha agus a gcuid cultúir a thabhairt le chéile agus a fhorbairt ar son ár gcomhleas agus chun leas soisialta agus eacnamúil a bhaint as ár gcuid sócmhainní comónta. Tríd an chomhoibriú trasnáisiúnta agus trí chomhordnú ar na pobail mionteangacha is féídir cinntiú go n-aithníonn na hinstitiúidí Eorpacha agus na rialtais náisiúnta na comhleasuithe i measc na pobail seo agus go ndéanfaidh siad comhoibriú agus comhordnú ar thionscnaimh phraiticiúla a dhéanann na sócmhainní comónta a fhorbairt ar bhealaí a dhéanann a dtréithe dilse uathúla a chaomhnú.” a dúirt Sean.


 Dúirt stiúrthóir Forbairt Feirste, Jake MacSiacais, gur chuid de chlár oibre leanúnach a bhí i nGaeltique chun:


“Raonta úra malartuithe agus taiscéalaíochta a oscailt le go ndéanfar na pobail mionteangacha inmharthanta agus brabúsach don glún reatha agus do na glúnta atá le teacht. Tá muid an tnúth  go mór le leis an chomhoibriú agus leis na deiseanna a thapadh.”


Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le: jake@forbairtfeirste.com  02890438597

English


Building an International Brand Platform.

Gaeltique


Gaeltique, a network for European minority Language communities, was launched today by Forbairt Feirste today (Thursday 1st August) in St Mary’s University College on foot of the Minority Language and Tourism Conference “Your Language Your Place”. Below is a statement issued following a meeting of interested parties at the Minority Language gathering..


Throughout Europe, 800 million Europeans represented in the Council of Europe’s 47 member states are encouraged to learn more languages, at any age, in and out of school. Forbairt Feirste seeks to respond to that diversity with the launch of Gaeltique – a network dedicated to maximising the economic profile and potential of minority language communities in the EU.


Gaeltique has set itself clear priorities


To identify and harness the economic potential at the heart of minority languages and cultures


To enable policy makers to recognize the opportunity for social and economic investment within language and culture.


To provide a common branding platform that endorses diverse aspects of minority languages and cultures.


Forbairt Feirste is honoured that the renowned academic and Irish language activist, Pádraig Ó Maolcraoibhe, has agreed to be the president of Gaeltique. As a linguist, political and cultural activist Padráig brings a wealth of experience. In accepting the role Padráig said,


“We aim to identify common strategies for marketing minority languages and cultures in order to promote them as storehouses of tradition while also highlighting their exclusivity and status in a modern world. Promoting local cultures in an international setting will encourage those who champion the idea not only of local capitals of culture but of local culture as capital – as a social and economic resource. ”


Forbairt Feirste is convinced that linguistic diversity is a tool for achieving greater intercultural understanding and a key element in securing community well-being here in the city of Belfast. In the face of increased international competition, cities and communities in all parts of the world have begun a search for a unique definition of what they are in order to differentiate themselves and attract visitors and investment.  Gaeltique, as a brand will help to promote greater levels of market awareness. Just as individual hotels around the world can join together to sell themselves so can Gaeltique be the market showcase and gateway to minority language communities – each an original expression and record of the heritage in which they are located.


“With Brexit looming it is more important than ever that we double down on our efforts to strengthen networks and partnerships among Europe’s minority language communities. Despite the disaster of Brexit our work in promoting ways in which minority languages and cultures can work together for mutual economic and social advancement, will continue.  Through transnational co-operation and co-ordination minority language communities can ensure that EU institutions and national governments take account of our common interests, and cooperate on practical projects to enhance their assets.” said Seán.


Forbairt Feirste, Director, Jake MacSiacais, said that Gaeltique was part of an ongoing programme of work to “open new horizons of exchange and exploration to make language communities sustainable and profitable for current and future generations. We look forward to working with others of similar mind and to seizing the opportunities offered by this approach.”


barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS