Bí Cruthaitheach Bee Creative

Forbairt News

Jake MacSiacais agus Sabiha Rumani Malik ag síniú an Comhaontú Páirtnéireachta, ar chúl Eamma Ní Bhaoill, Áran MacGiolla Domhnaigh, Liam Óg Ó hAnnaidh, Conchuir MacSiacais, Dr Keith Richards OBE agus Motti Essakow

Jake MacSiacais agus Sabiha Rumani Malik ag síniú an Comhaontú Páirtnéireachta, ar chúl Eamma Ní Bhaoill, Áran MacGiolla Domhnaigh, Liam Óg Ó hAnnaidh, Conchuir MacSiacais, Dr Keith Richards OBE agus Motti Essakow

Síniú Comhaontú Gluaiseacht na mBeach ina léim mhór

Bee Movement Partnership signing is significant leap forward


Gaeilge


Rinne Forbairt Feirste agus an World Bee Project Comhaontú Páirtnéireachta dar teideal Bí Cruthaithe a shíniú inné, Déardaoin 29ú Deireadh Fómhair 2015 ag Coláiste Feirste.


Bhí an comhaontú páirtnéireachta sínithe ag Sabiha Rumani Malik, thar cheann an World Bee Project (WBP) agus Gearóid MacSiacais Stiúrthóir Forbairt Feirste. Tá lán tacaíocht ag an Chomhaontú seo ón tOllamh Simon Potts, comhbhunaitheoir an World Bee Project agus ComhChathaoirleach ar Mheasúnú Phailniú na Náisiúin Aontaithe agus ó Ciarán Magoill Cathaoirleach Bhord na Cheathrún Ghaeltachta. Tá comitmint déanta ag na páirtnéirí le bheith ag obair le chéile sa dóigh is go  dtig an Cheathrú Ghaeltachta a fhorbairt mar an chéad Cheathrú i gcathair Bhéal Feirste chun comitmint iomlánaithe a thabhairt chun tabhairt faoi meath na mbeach mar dhúshlán do shlánú soláthar bhia na noileáin seo comh maith le é a dhéanamh ina chatalaíoch a fhorbróidh Bhéal Feirste mar Churadh Domhánda i dtearmaí é a bheith ina Chathar atá ina heiseamláir ó thaobh cosaint na mbeach agus cosaint an iolrachais teangan agus cultúr de


Is féidir forálacha an chomhaontaithe a léamh thíos:


 1. Fógraíonn Áisíneacht Forbartha na Ceathrún Ghaeltachta Forbairt Feirste agus An World Bee Project go bhfuil páirtnéireacht foirmeálta bunaithe idir an dá eagraíocht chun tabhairt faoi meath domhánda na mbeach atá anois, ar aon dul le téadh domhánda, dífhoraoisiú agus múchadh speiceas, ar cheann de na bagairtí is práinnigh ó thaobh dúshláin éiceolaíochta de.
 2. Aontaíonn an dá pháirtnéir go bhfuil said tiománta chun maoiniú agus sochmhainn cuí a lorg agus a fhorbairt le haghaidh gníomanna pháírtnéireachta. Comhchláracha gníomhaíochta, poiblíochta agus oideachasúla san áíreamh chun tabhairt faoin  bhagairt seo den chine daonna, chomh maith le tabhairt faoin mheath atá ag teacht ar mhionteangacha, atá ina bhagairt ar iolrachas domhánda le béim ar teanga dúchas na hÉireann.
 3. Aontaíonn Forbairt Feirste agus an World Bee Project go gcuirfidh siad gach cúnamh agus socmhainn teicniúil cuí ar fail mar pháirtí don chomhaontú seo agus go lorgfaidh siad maoiniú mar is gá agus mar is cuí mar chuid don chur chuige pháirtnéireachta seo. Aontaíonn said forbairt  a dhéanamh ar chiomhthionscadal sa Cheathrú Ghaeltachta a mbeidh impleachtaí acu ar fud na cathrach, a tugann faoi oideachas, oidhreacht, cultúr agus an timpeallacht i bhfianaise an inchur atá ag beacha ar leasa an phobail, agus déanfaidh siad forbairt ar an Ghaeilge mar teanga labhartha phobail agus catalaíoch forbartha eacnamaíochta, soisialta agus cultúrtha.
 4. Mar chéad chéim aontóidh an dá pháirtnéir ar bhainisteoir comhordaithe tionscadail a cheapadh a bheas freagrach as comhoibriú le stiúrthóirí agus boird an dá eagraíocht  chun scópáil a dhéanamh le rialtas réigiúnach agus áitiúl agus le háisíneachta rialtais agus phobail agus le heagraíochtaí agus grúpaí eile mar is cuí, ar an dóigh ina dtig an Cheathrú Ghaeltachta a fhorbairt mar an chéad Cheathrú i gcathair Bhéal Feirste chun comitmint iomlánaithe a thabhairt chun tabhairt faoi meath na mbeach mar dhúshlán do shlánú soláthar bhia na noileáin seo comh maith le é a dhéanamh ina chatalaíoch a fhorbróidh Bhéal Feirste mar Churadh Domhánda i dtearmaí é a bheith ina Chathar atá ina heiseamláir ó thaobh cosaint na mbeach agus cosaint an iolrachais teangan agus cultúr de.
 5. Aontaíonn an dá pháirtnéir fosta go ndéanfaidh siad chomhphoiblíocht chun aird lucht éisteachta agus lucht suime leathán a tharraing chun eolas a roinnt leo agus chun leibheálacha feasachta agus inniúlachta éiteolaíochta a fhorbairt agus a chur chun cinn.
 6. Aontaíonn an dá pháirtnéir go ndéanfaidh siad comhordaitheoir a aontú agus a cheapadh chun bheith ag plé agus an obair leis an chéad deichniúir de Churadh Inmharthánachta ar fógraíodh iad ar an 23ú Meán Fómhair 2015, chun iad a nascadh le Curadh inmharthanachta eile ar fud an Domháin chun timpeallacht a chruthú a chuireann foghlaim, baint amach spriocanna agus féiniúlacht chun cinn.
 7. Aontaíonn an dá pháirtnéir, gurb é ceann de na príomhspriocanna atá acu ná gníomhanna breise a ghlacadh atá tuisceanach agus meabhrach ar an éiteolaíocht, a ligfeas dúinn inchur a bheith againn ar struchtúr níos leithne sochaíoch a chruthú anseo i mBéal Feirste agus ar bhonn domhánda.
 8. Aontaíonn an dá pháirtnéir go mbeidh a gcuid gníomhanna soiléir, luachmhar agus uileghabhálach a ligfeas dúinn gníomhiú le daoine i struchtúr ní ba iomláine ó thaobh tuisceana de agus ar dhóigh ina dtig le daoine bheith bainte níos dlúithe lena chéile chun dearbhú a thabhairt dá bhféiniúlachta aonair féin.
 9. Aontaíonn na páirtnéirí fríd an tosaíocht Bí Cruthaitheach – Bee Creative go ndéanfaidh muid craobhscaoileadh ar an luach atá le hidirchaidrimh simbeoiseacha agus na deiseanna claochlaithe atá ann leis an chomhoibriú, an chomhroinnt agus an dóchas.
 10. Aontaíonn na páirtnéirí, thar rud ar bith eile, gur rún linn béim a chur ar an teachtaireacht lárnach faoi gníomhanna éifeachtacha agus éifeachtúlacha Rialtais agus Phobail, mar aon le comhchumarsáid ar comhthurasanna éagsúla a bhfuil cheann scríbe, agus go háiríthe idirghaol leo.

 


Eolas faoi na Páirtnéírí:


http://worldbeeproject.org


Is é an World Bee Challenge an chéad comhairleoireacht domhánda a chuireann ar fáíl seirbhísí uileghabhálacha a thabharann faoi dhúshlán meath na mbeach. Leis an fhís chun rath a chruthú fríd cúnamh a thabhairt do na beacha, tugann sé foireann de phroifísiúnteoirí talannacha ó chúlrá éagsúla chun comhchláracha a sholáthar a chruthaíonn fás eacnamúil inmharthána.


http://www.forbairtfeirste.com


Is áísíneacht Forbartha é Forbairt Feirste atá freagrach mar aon le feidhmeannaígh na Roinne Cultúr, Ealaíona agus Fóillíochta, ar chomhrúnaíocht chun Mórphlean na Ceathrún Ghaeltachta a chur i gcrích.


Teastaíonn uaidh Forbairt Feirste fuinneamh cruthaitheachta agus eacnamúil Gaelphobal Feirste a scaoileamh chun leasa an uile shaoránach.


Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le: jake@forbairtfeirste.com  02890438597


English


Forbairt Feirste and the World Bee Project yesterday, Thursday 29ú October 2015 came together at Coláiste Feirste in Belfast’s Gaeltacht to formally sign their Bee Creative Bí Cruthaitheach Partnership Agreement.


The partnership agreement was signed by Sabiha Rumani Malik, on behalf of the World Bee Project (WBP) and by Gearóid MacSiacais on behalf of Forbairt Feirste. It has the full support of Professor Simon Potts, Co-founder of the World Bee Project and Co-Chair of the UN’s Global Pollination Assessment and Ciarán Magoill Chair of the Gaeltacht Quarter Board. The agreement commits the partners to working to ensure that the Gaeltacht Quarter can become the first quarter in Belfast to fully commit to addressing bee decline as a challenge to both our islands’ food security and well-being as well as a catalyst for turning Belfast into a world leader in terms of being a bee friendly/diversity friendly city.


The terms of the partnership agreement can be read below:


 1. The World Bee Project and Gaeltacht Quarter Development Agency Forbairt Feirste hereby agree that they are entering into a formal partnership agreement to address the global threat of bee decline, which has joined global warming, forest destruction, and species extinctions as one of our most urgent ecological challenges.
 2. Both partners agree to commit themselves to identifying and developing joint funding and resources for partnership activities.  This to include publicity and educational programmes to address this threat to humanity and to address the decline of indigenous languages and cultures which poses a threat to global cultural diversity with a special focus on Gaeilge the indigenous language of Ireland.
 3. Forbairt Feirste and WBP agree to provide all reasonable resources and technical support as party to this agreement, and to seek funding where necessary and appropriate as a part of this collaborative project. Both partners agree to develop a Gaeltacht Quarter collaborative project, with citywide impact, that addresses education, heritage, culture and environment in view of the contributions bees make to human welfare. And to assist the development of the Irish Language as a spoken community language and a catalyst for economic, social and cultural advancement.
 4. The partners agree, in the first instance, to appoint a project co-ordination manager, accountable to the respective boards of both organisations to scope out with regional and local government and other government and community agencies and with other organisations and groups, as appropriate, how the Gaeltacht Quarter can become the first quarter in Belfast to fully commit to addressing bee decline as a challenge to both our islands’ food security and well-being as well as a catalyst for turning Belfast into a world leader in terms of being a bee friendly/diversity friendly city.
 5. Both partners agree that they will engage in joint publicity initiatives to attract the interest of multiple audiences, to inform them, and to advance levels of ecological knowledge and competence.
 6. Both partners agree that they will appoint a co-ordinator to mentor and work with the first ten Sustainability Ambassadors, all students at Coláiste Feirste, who were announced at the Gaeltacht Quarter Recall Conference on September 23rd 2015, to connect them with similar Sustainability Ambassadors across the world to help create an environment which promotes learning, achievement and belonging.
 7. The partners agree to take further joint action which can create the context for further ethically sensitive actions which can contribute to the broader structure of society here in Belfast and around the world.
 8. The partners agree that their actions will be clear, value-rich and inclusive so as to allow individuals to act in a larger structure of meaning and in ways in which they can better relate to and define each other.
 9. The partners through their Bee Creative Bí Cruthaitheach collaboration agree their intention to communicate the value of symbiotic relationships and the galvanising opportunities of collaboration, sharing and optimism.
 10. The partners, moreover, announce their resolve to promulgate and reinforce the primary message of efficient and effective Government and Community actions, together with a sense of engagement as a set of multiple journeys involving destinations and – especially – connections.

About the partners


http://worldbeeproject.org


The World Bee Challenge is the first worldwide boutique consultancy to offer comprehensive services to address the global bee decline challenge. With the vision to create prosperity by helping bees, it brings a talented team of professionals from diverse background together to jointly deliver programmes that create sustainable economic growth.


http://www.forbairtfeirste.com


Forbairt Feirste is a Belfast-Based Irish Language Development Agency, which along with officials from the Department of Culture, Arts and Leisure, operates a joint secretariat charged with implementing the Big Gaeltacht Action Plan for the development of the Gaeltacht Quarter.


Forbairt Feirste seeks to unleash the economic potential of the City’s Irish speaking community to the benefit of all citizens.


For further details, contact Jake MacSiacais on jake@forbairtfeirste.com  02890438597barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS