Luas Faoin Cheathrú Gaeltacht Gathers Pace

Forbairt News
John O Dowd Minister of Education, Ian Greenway NIEA, Carál Ní Chuilín Minister of Culture, Sinclair Stockman Gaeltacht Quarter Private Sector Ambassador and Ciarán Magoill, Gaeltacht Quarter Chair at Gaeltacht Quarter Recall Conference 2015

John O Dowd Minister of Education, Ian Greenway NIEA, Carál Ní Chuilín Minister of Culture, Sinclair Stockman Gaeltacht Quarter Private Sector Ambassador and Ciarán Magoill, Gaeltacht Quarter Chair at Gaeltacht Quarter Recall Conference 2015

Teachtaireacht láidir ó na hAirí ag Comhdháil 2015

Ministers deliver strong message at Gaeltacht recall conference

Gaeilge


An Cheathrú Ghaeltachta – ag soláthar sochair chultúrtha, shóisialta agus eacnamaíocha do chách – Meán Fómhair 23ú 2015


Tá Ceathrú Ghaeltachta Bhéal Feirste ag soláthar sochair chultúrtha, shóisialta agus eacnamaíocha don tsochaí go léir, agus is féidir tuilleadh fós a bhaint amach san am atá le teacht.


Sin an teachtaireacht a bhí ag an Aire Cultúir, Carál Ní Chuilín agus ag an Aire Oideachais, John O’Dowd agus iad ag caint le linn Athchruinniú maidir leis an Cheathrú Ghaeltachta.


Ba i gColáiste Feirste, Béal Feirste, a bhí an ócáid ar siúl. Díríodh isteach ar fheidhmiú Phlean Gníomhaíochta na Ceathrún Gaeltachta, a seoladh i Meán Fómhair 2013. Bhí na hAirí ag caint le réimse leathan páirtithe leasmhara as Béal Feirste agus as áiteanna ar fud an Tuaiscirt.


Ag caint di i dtaobh an chruinnithe, leag an tAire Ní Chuilín béim ar a bhfuil bainte amach go dtí seo. Dúirt sí: “Is í an Ghaeilge ár dteanga dhúchais. Is cuid dhílis dár gcúlra cultúrtha agus sóisialta í agus is le gach uile dhuine í, mar theanga. Creidim go láidir go rachaidh forbairt na teanga chun sochair do dhaoine ar bhealaí praiticiúla. Is léiriú air sin an méid atá déanta go dtí seo maidir le Plean Gníomhaíochta na Ceathrún Gaeltachta a chur i bhfeidhm.


“Tá pobal na háite, gnólachtaí, grúpaí deonacha agus grúpaí forbartha agus scoileanna áitiúla i ndiaidh bheith ag comhoibriú le Forbairt Feirste le tionscadail a bhunú agus a chur chun cinn, macasamhail ‘Slí na Gaeltachta’ – conair oidhreachta atá dhá mhíle ar fad; Preabspás Ealaíne Bhéal na bhFeá, Tionscadal Ealaíon Poiblí Ard na bhFeá agus an tionscnamh oidhreachta i dTeach Ard na bhFeá. Tá na tionscadail seo i ndiaidh cur go mór le saol an cheantair agus leis na hacmhainní cultúrtha agus turasóireachta at1 le fáil sa Cheathrú Ghaeltachta.”


Dúirt an tAire Ní Chuilín an méid seo fosta: “Ag amharc chun tosaigh, leanfaidh an obair ar aghaidh idir mo Roinn féin, Comhairle Cathrach Bhéal Feirste agus an Ciste Infheistíochta maidir leis an tionscadal ‘Líonra Uladh’ a bhfuil sé de chuspóir aige áitreabh suaithinseach a thógáil faoi choinne Raidió Fáilte. Tá tús maith curtha le hathchóiriú Chumann Chluain Árd, atá ag freastal ar phobal na háite ó bhí na 1930í ann.


“Is é an fhís atá ann don 20 bliain amach romhainn ná go mbeidh an Cheathrú Ghaeltachta ar cheann de sheoda an oileáin seo, go mbeidh aitheantas idirnáisiúnta aici dá réir sin, go gcuirfidh sí deiseanna eacnamaíocha ar fáil do mhuintir na háite agus go meallfaidh sí cuairteoirí ó gach aird den domhan. Is cuid den fhís sin mol tithíochta Gaeilge a bheidh ag freastal ar riachtanais mhuintir na háite agus a thabharfaidh deis d’fhoghlaimeoirí Gaeilge as tíortha ar fud an domhain teacht ar cuairt agus blaiseadh de shaol na Gaeltachta i mBéal Feirste.


“Tá an ceantar faoi bhláth ach tig linn tuilleadh a bhaint amach. Tá sé riachtanach, má tá an fhís le fíorú, go leanfar den chomhoibriú idir Ranna an Fheidhmeannais, Forbairt Feirste, Comhairle Cathrach Bhéal Feirste agus grúpaí pobail agus grúpaí deonacha. Tá mé ag súil go ndéanfar tuilleadh dul chun cinn san am atá romhainn.”


Ba é a dúirt an tAire Oideachais John O’Dowd: “Tá an tOideachas trí mheán na Gaeilge ag croílár na forbartha seo. Is scoil í Coláiste Feirste atá fadbhunaithe, agus atá ag fás ó neart go neart ó thaobh torthaí oideachais da cuid scoláirí. Leis an infheistíocht de £ 14million tiocfaidh athchóiriú agus áiseanna nua chuig an scoil.


“Tá earnáil na Gaelscolaíochta go ginearálta faoi bhláth agus ag baint tairbhe as níos mó acmhainní agus tacaíocht níos fearr, rud a bhfuil tionchar mór go cinnte aige ar acmhainneacht oideachasúil na leanaí.


“Tá ag éirí go maith linn agus tá cuid mhór le ceiliúradh. Ach mar sin féin, go n-amharca muid níos airde fós. Go n-oibrímid le chéile: an rialtas, comhlachtaí tacaíochta, scoileanna agus teaghlaigh leis an chuid is fearr agus is féidir linn a sheachadadh dár gcuid leanaí.”


Thacaigh an tAire Comhshaoil, Mark H Durkan leis an méid sin: “Is acmhainní ríthábhachtacha iad an timpeallacht nádúrtha agus an timpeallacht thógtha faoi choinne athnuachan ár mbailte agus ár gcathracha. Le bliain anuas, tá mo Roinn i mbun suirbhé ar oidhreacht na Ceathrún Gaeltachta, ag beachtú na dtaifead atá ann agus ag déanamh cinnte go bhfuil a fhios againn cad iad na struchtúir atá le caomhnú mar fhoirgnimh liostaithe. Is é an toradh atá ar an obair sin go bhfuil 29 foirgneamh liostaithe sa Cheathrú.


“Tá mé féin i ndiaidh a bheith ag saothrú le go mbeidh an t-eolas ar acmhainní oidhreachta atá i mo Roinn féin á chomhroinnt le dreamanna eile, sin agus taithí na Roinne seo ar dheiseanna a thapú i gceantair eile. Is trí chomhobair a dhéanfar spásanna uirbeacha a chruthú a bheidh rathúil, inbhuanaithe agus a bhainfidh cothromaíocht amach idir an sean agus an nua, an pobal agus an áit. Chuige sin, tá béim á leagan againn ar chomhairle agus tacaíocht a chur ar fáil do phobail agus do ghnólachtaí. Is féidir a leithéid sin de chuidiú a thabhairt, in ainneoin dhúshláin airgeadais an ama seo.


“Tá fís i bPlean Gníomhaíochta na Ceathrún Gaeltachta a chuideoidh linn timpeallacht ardchaighdeán a chruthú. Tá mise tiomanta do bheith ag tacú leis an obair sin le go mbeidh rath ar an Cheathrú Ghaeltachta san am atá le teacht.”


Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le: jake@forbairtfeirste.com  02890438597


English


Belfast’s Gaeltacht Quarter is delivering cultural, social and economic benefits
to all of society, and it can achieve even more in the future.
~ Wednesday September 23rd 2015


Culture Minister Carál Ní Chuilín and Education Minister John O’Dowd set out the view as they addressed the Gaeltacht Quarter Recall Summit.


The event, held at Coláiste Feirste in Belfast, focussed on the implementation of the Gaeltacht Quarter Action Plan, launched in September 2013. The Ministers addressed a wide range of Irish language stakeholders from Belfast and across the north.


Speaking about the summit, Minister Ní Chuilín highlighted the success achieved to date. She said: “Irish is our native language, it forms an integral part of our cultural and social background, and it is a language for everyone. I passionately believe that development of the language can deliver real benefits, and the progress made in implementing the Gaeltacht Quarter Action Plan is testament to this view.


“We have seen the local community, businesses, volunteer and development groups, and local schools all collaborating with Forbairt Feirste to establish and progress projects such as Slí na Gaeltachta, a two-mile heritage trail; Preabspás Ealaíne Bhéal na bhFeá, the Beechmount community art project; and Teach Ard na bhFeá, the Beechmount Heritage Initiative. All of these projects have enhanced the local area and added to the cultural and tourism offering of the Gaeltacht.”


Minister Ní Chuilín continued: “Looking ahead, work is ongoing between my Department, Belfast City Council and An Ciste Infheistíochta on the Líonra Uladh project, which will deliver new landmark premises for Raidió Fáilte. And refurbishment of Cumann Chluain Árd, which has served the local community since the 1930s, is well under way.


“My vision for the next 20 years is to make the Gaeltacht Quarter an internationally recognised asset for this island, providing economic opportunities for local people and attracting visitors from across the world. I also envisage an Irish language housing hub which would not only accommodate local people but provide opportunities for Irish language students from across the world to visit and immerse themselves in the Gaeltacht experience in Belfast.


“The area is flourishing but there is yet more we can achieve. The collaboration we have seen to date between Executive Departments, Forbairt Feirste, Belfast City Council and community and voluntary groups remains crucial to realising this vision and I look forward to seeing further progress in the future.”


Education Minister John O’Dowd said: “Education through the medium of Irish is at the heart of this development. Coláiste Feirste is a well established school, which is growing from strength to strength in terms of the educational outcomes for its students. An investment of £14million will see a refurbishment and new facilities at the school.


“The Irish-medium sector generally is flourishing and benefiting from more resources and greater support which is definitely having a big impact on the educational potential of the children.


“We have done well and there is much to celebrate. However, let’s set our sights even higher. Let’s work together: government, support bodies, schools and families to deliver the best we possibly can for our children.”


Environment Minister Mark H Durkan added his support: “Our natural and built environment is a key asset in the regeneration of our towns and cities. In the past year, my Department has surveyed the heritage of the Gaeltacht Quarter, improving records and ensuring that all structures worthy of protection as listed buildings are identified. As a result, there are now 29 listed buildings in the Quarter.


“I have worked to give a greater focus on sharing my Department’s knowledge of the heritage assets, and our experience of how other areas have realised such potential. Creating successful, viable urban spaces which marry the old with the new, and people with place, will only be achieved through collective endeavour. To that end, I have placed a renewed focus on advice and support to communities and businesses. We can continue to give in kind, even in these difficult financial times.


“The Gaeltacht Quarter Action Plan provides a vision to develop a high quality environment. I am committed to supporting work to make the GaeItacht Quarter a lasting success.”


ednesday, 23 September 2015


For further details, contact Feargal on jake@forbairtfeirste.com  02890438597barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS