Mol an óige! / Praise the Young!

Forbairt News
David Cargo, Príomhfheidhmeannach agus Acquin Crawford BOLB, Aire Oideachais, Caitríona Ruane, Orliath Nic Siacais ‘Training for Life’, Feargal Mac Ionnrachtaigh, Forbairt Feirste, Ciarán Mac Giolla Bhéin, Foras na Gaeilge leis na Feirstigh óga a fuair teastais OCN

Teastais Bronnta ag Aire Oideachais Ruane / Certificates presented by Education Minister Ruane

Gaeilge


Bhí Feargal Mac Ionnrachtaigh ó Forbairt Feirste mar fhear an tí inné, 24ú Bealtaine, ag ócáid stairiúil ar Choláiste Feirste nuair a bhronn an tAire Oideachais, Caitríona Ruane, teastais OCN i gCeannaireacht an Óige ar 15 duine óga as Béal Feirste. Cuireadh an cúrsa ar fáil trí mheán na Gaeilge den chéad uair i stair an chúrsa i ndiaidh don Roinn Oideachais maoiniú a chur ar fáil do sheirbhísí óige trí Ghaeilge i mbliana tríd an BOLB  (Bord Oideachais is Leabharlainne Bhéal Feirste). Bhí an OCN i gCeannaireacht an Óige mar chuid de seo agus Tarlach Ó Branagáin as Forbairt Feirste a rinne an t-aistriúcháin. Orliath Nic Siacais ó ‘Training for Life’, Iontaobhas Forbartha Uachtar Chluanaí agus Ciarán Mac Giolla Bhéin, Oifigeach Óige le Foras na Gaeilge a bhí mar éascaitheoirí ar an chúrsa.


Ag caint dó ar an chúrsa, dúirt Mac Giolla Bhéin: “Ar feadh an chúrsa, thaispeáin na daoine óga seo leibhéal iontach tiomantais a spreag mé féin agus na daoine fásta thart orthu. Bíonn siad ar fad ag obair go deonach le cumainn óige Ghaelacha éagsúla agus is eiseamláirí iontacha iad do phobal na Gaeilge sa chathair seo agus tá an chreidiúint seo iomlán tuillte acu. Tá sé oiriúnach go raibh an tAire féin, an Bhean Uasail Caitríona Ruane, a chuir an maoiniú ar fáil don chúrsa, agus go raibh sí féin ar fáil chun na teastais a bhronnadh. Tá muid thar a bheith buíoch fosta don BOLB, go háirithe seirbhís Óige s’acu a bhí iontach cuidiúil fud fad an chúrsa. De réir a chéile, tá muid ag briseadh síos ar na constaicí agus tá i bhfád níos mó seirbhísí ar fáil anois do na mílte daoine óga atá ag freastal ar Ghaelscoileanna ar fud an tuaiscirt.’


Ag cur leis an méid seo, i ndiaidh na hócáide, dúirt Feargal Mac Ionnrachtaigh, atá mar ionadaí Forbairt Feirste ar Fhóram na nÓg:


“Cé gurbh í seo an chéad uair a raibh a leithéid seo de chúrsa á stiúradh trí mheán na Gaeilge, is suntasach gur éirigh leis  na daoine óga uilig an cháilíocht a bhaint amach. Is cáilíocht aitheanta í an OCN a bheirfeas spreagadh do na daoine óga leanúint ar aghaidh ag gníomhú agus ag obair go deonach taobh istigh den earnáil óige Ghaelach. Beidh an Fóram ag tógáil air seo amach anseo agus ag cumasú na hearnála óige le tuilleadh oiliúna agus seirbhísí ar fud an tuaiscirt.’


Le tuilleadh eolais, déan teagmháil le:  feargal@forbairtfeirste.com


English


Feargal Mac Ionrachtaigh from Forbairt Feirste chaired proceedings yesterday, 24th May, at a history-making event in Coláiste Feirste where Education Minister, Caitríona Ruane presented OCN Leadership in Youth Work certificates to 15 young people from Belfast. The course was provided through the medium of Irish for the first time in its history due to funding provided by the Department of Education for Irish Medium Youth work through the BELB (Belfast Education and Library Board). The OCN, Leadership in Youth Work was part of this and Tarlach Ó Branagáin from Forbairt Feirste translated the course. Orliath Nic Siacais from ‘Training for Life’ in the Upper Springfield Development Trust and Ciarán Mac Giolla Bhéin, Youth Officer with Foras na Gaeilge were the course facilitators.


Speaking about the course, Mac Giolla Bhéin said:


‘‘Throughout the course, the young people have been driven and have shown a level of commitment which has inspired me and many of the older people around them. They all work voluntarily with local Irish Medium Youth Clubs and are a credit to Belfast’s Irish language community and are fully deserving to be recognised in this way. It is also fitting that the Minister, who made the funds available for this course, will be there to present them with their certificates. We are also extremely grateful to the BELB and especially their Youth Services department who have been very helpful and accommodating throughout. Gradually, barriers are being broken down and more and more services are being made available through the medium of Irish, including youth services which will cater for the thousands of young people attending Irish medium schools throughout the North.”


Adding to this after the event, Feargal Mac Ionnrachtaigh, who represents Forbairt Feirste on Fóram na nÓg (Irish-Medium Youth Forum) stated:


“Given that it was the first time that a course such as this has been delivered entirely through the medium of Irish we are extremely pleased that all of the young people have managed to gain a pass. The OCN is a recognised qualification which, hopefully, will encourage these young people to continue volunteering and working in the Irish youth service sector. The Forum aims to build on this in the near future by building capacity and additional  services in the Irish Language youth sector throughout the North.”


For further information  contact:  feargal@forbairtfeirste.com


barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS