Obair Óige Gaeilge faoi Bhláth / Irish Medium youth work in bloom

Events, Forbairt News

Aoife Nic Colaim, Conchur Ó Muadaigh, Sorcha Nic Chathmhaoil, Seán Ó Corráin, Orlaith Nic Siacais

Obair óige trí Ghaeilge a bhuanú fud fad Bheal Feirste Cois cuan/ Irish Medium Youth work being consolidated throughout Belfast

Gaeilge


Tá Foram na nÓg Bheál Feirste ag obair ó dhubh go dubh sa chúlra chun an teanga a spreagadh chun beatha taobh amuigh de gheataí na scoile. Ó bunaíodh é anuraidh, tá obair an fhoraim ag dul ó neart go neart le trí chumann óige aitheanta lánghaeilge ag feidhmiú fud fad na cathrach


Dúirt Ciarán Mac Giolla Bhéin atá mar Oifigeach Óige le Foras na Gaeilge agus ball bunaithe d’fhoram na nÓg gur fhorbair an t-athnuachán reatha i seribhísí óige trí Ghaeilge ón chinneadh a ghlac an tAire Oideachais Caitríona Ruane in 2009 chun £20,000 a chur ar fáil do na boird leabharlainne eagsúla ó thuaidh ar mhaithe obair óige trí Ghaeilge a eascú.


‘Thosaigh seo próiseas leasaithe i dtaobh bliantaí fada do neamart reachtúil ó thuaidh inár cuireadh bac ar achmhainní cuí do phobal na Gaeilge. Spreag na forbairtí seo bunú d’fhoram na nÓg ar bhonn sé chontae chun gúth straitéiseach a thabhairt do sholáthróirí an óige trí Ghaeilge chun deis a chothú daofa comhordú agus comhphleanáil a dhéanamh ar earnáil s’acu féin.’


‘Go dtí seo, neartaigh muid trí chumann Óige Ghaeilge sa Chathair; Cumann Óige Chluanaí le Glór na Móna i gceantar Uachtar Chluanaí, Club Óige Machaire Bóthain ó cheantar na seánpháirce i dtuaisceart na cathrach agus Cumann Óige an Droichid ar Bhóthar Ormeau in Oirthear na Cathrach. Leis an chuid eile don mhaoiniú, bhí muid ábalta cúrsaí oiliúna a sholáthar ar nós an OCN a 1 agus a 2 i gCeannaireacht an Óige.


‘Tá Foram na nÓg ag obair chun cúrsaí óige a sholathár agus de réir a chéile tá muid ag dul i ngléic le constaicí agus ag riar ar na mílte daoine óga ag freasta ar Ghaelscoileanna ó thuaidh.’


Mar gheall ar na forbairtí seo, d’éirigh le Foram na nÓg tacaíocht mhaoinithe bhréise a fháil ó Bhord Leabharlainne Bhéal Feirste chun Orliath Nic Siacais, an chéad oibrí óige le Gaeilge ó thuaidh atá oilte go gairmiúil, a fhostú. Dúirt Orliath le Gaelscéal gurb é aidhm an fhoraim, dhá chumann óige lánGhaeilge a bhunú in Iarthar na Cathrach ar Bhóthar na Bhfál agus in uachtar Bhaile Andarsan.


‘Tá me fostaithe 20 uair a chloig sa seachtain agus teánn fuillíoch an tuarastail i dtreo comh-imeachtaí trí Ghaeilge idir na cumainn, traenáil agus costaisí na cláracha oiliúna. Is é an post atá agam no comh-ordú agus seachachdú réimse leathan do chláracha traenála trí mheán na Gaeilge ar fhorbairt phearsanta agus shóisialta sna cumainn eagsúla. Thosaigh mé ar an phost i Mí Mheán an Fhomhair 2010 agus díríonn muid isteach ar teámaí ar nós, feasacht ar drúgaí agus alcóil, sláinte gneasúil agus piaroideachais.


‘Níl go leor uaireanta sa lá agus bíodh is gur dúshlán é an post, is é an phríomhchúis gur ghlac mé leis. Oibrím go dlúth le ceannairí na gcumainn i dtuaisceart agus oirthear na cathrach.


‘I Mí an Mhárta, tá an Foram agus Forbairt Feirste ag comhoibriú ar turas óige le Cumann Ghaelach Coláiste Feirste go hAlbán. Tá níos mó na 2000 daoine óga i mBéal Feirste ag fáil oideachas trí Ghaeilge agus tá siad io dteideál seirbhisí óige cuí ina theanga féin’


Ainneoin go gcríochnóidh post Orliath go hoifigiúil ag deireadh Mí Márta, ‘beidh muid ag stocaireacht ar son tuilleadh maoinithe, ardú uaireanta dom féin agus solathair cupla oibrithe eile le go dtig linn an obair a leathnú amach. Ní fhéadfainn na cláracha eagsúla a sheachadadh murach an tacacíoht luachmhar a fhaighaim óna óglaigh áirithe ags cuirfidh muid seo in iúl ar deireadh Márta.’


Dar le Sorcha Nic Chathmhaoil, ceannaire Óige sa Droichead, go bhfuil tacaíocht an fhoraim barrthábhachtach, ‘Ní sé fíor a thuilleadh go bhfágtar an teanga sa seomra ranga agus tá Orliath io dteagmháil i rith an ama agus iontach réghníomhach ag le tacíocht maidir le cur i gcrích na gcláracha. Tugann an Cumann Óige an deis do na daoine óga an folús a líonadh nuair a imíonn siad ón scoil’.


Mhínigh Feargal Mac Ionrachtaigh ó Fhorbairt Feirste atá ina bhall bunaithe d’Fhoram na nÓg agus cathaoirleach ar Ghlór na Móna go bhfuil na ceartaí céanna ag daoine óga atá fáil a gcuid oideachais trí mheán na Gaeilge agus atá ag iadsiúd atá ag saothrú oideachais sa Bhéarla agus gur chóir soláthar seirbhísí óige ann dá réir,


‘Níl sna forbairtí iontacha seo atá faoi cheannas Foram na nÓg agus á stiúradh ag Orliath ar bhonn laethúil ach tús an scéil don mhéid atá inbhainte san obair óige trí Ghaeilge más rúd é go gcuirfear acmhainní cothrom agus cuí ar fáil.’


‘Tá muid dóchasach go dtig linn an míonmhaoiniú seo a bhuanú agus a ardú amach anseo le cinntiú go leanann an obair fhiúntach seo ar aghaidh.


‘Tá sé de chuspóir againn an chéad ghlúin eile do dhíograiseoirí teangan a chumhachtú chun úineireacht a ghlacadh ar athbheochán na Gaeilge agus é a ghlacadh chuig an chéad leibheáil eile’


Le tuilleadh eolais a fháil  ar Foram na nÓg déan teagmháil le feargal@forbairtfeirste.com no scairt air 02890438597 nó 07841101630


English


FORAM na nÓg Bhéal Feirste (Belfast Irish Medium Youth Forum) are working tirelessly behind the scenes to bring the Irish language to life outside the school gates.


Since its inception last year the Foram is going from strength to strength with three core Irish Medium youth clubs operating across Belfast.


Ciarán Mac Giolla Bhéin, Youth Officer with Foras na Gaeilge and founding member of Foram na nÓg explained how the recent rejuvenation in Irish Medium youth services, came from a decision made by Education Minister Caitríona Ruane in 2009, to provide each of the Education and Library Boards in the North with £20,000 to facilitate IM services.


“This began the process of undoing many years of statutory neglect whereby resources for the Irish language community have been constantly denied. This precipitated the foundation of the six county Irish Medium Youth Forum to provide our youth providers a strategic vehicle to plan, organise and co-ordinate with our own youth sector,” he said.


“So far we have strengthened three Belfast Irish Medium Youth Clubs, Glór na Móna’s Cumann Óige Chluanaí in Upper Springfield, Club Óige Machaire Bóthain in Oldpark, North Belfast and Cumann Óige an Droichid on the Ormeau Road in South Belfast. With the rest of the funding we have been able to implent accredited training courses.


“Foram na nÓg have been working to deliver the youth courses, and we are gradually breaking down barriers, catering to the thousands of young people attending Irish Medium schools throughout the North.”


Due to its success Foram na nÓg subsequently received an additional funding boost from the BELB to employ  24 year-old Orlaith Nic Siacais, the first professionally qualified Irish Medium youth worker in the North.


Orlaith told the Andersonstown News that it is the Foram’s goal to establish at least another two youth clubs in West Belfast especially in the Falls Road area and in Upper Andersonsonstown.


“I’m employed 20 hours a week with Foram na nÓg with the reminder of the salary going towards joint IME youth club activity, training and programme costs.


“It’s my job to co-ordinate, design and deliver a range of short personal and social development training programmes through the medium of Irish to the members of each club. I’ve been in the role since September 2010 and we focus on areas such as drugs and alcohol awareness, sexual health and peer education.


“There are not enough hours in the day and while the post is a challenge that is part of the reason why I took it on. I work closely with the leader of the youth clubs in North and South Belfast.


“In March the Foram and Forbairt Feirste are working together to organise a youth trip with Cumann Gaelach Coláiste Feirste to Scotland.


“There are 2,000 young people in Belfast being educated through the medium of Irish and they should have the provision of a youth club,” she said.


Although Orlaith’s post officially ends at the end of March, “we will be calling for renewed funding, my hours increased and to bring in some staff to help us expand. I couldn’t go into or deliver the programmes without the invaluable support of the volunteers we have and we will be presenting our case in March.”


Sorcha Nic Chathmhaoil, services supervisor from An Droichead said the support of the Foram has been invaluable. “The idea of leaving Irish at school is no longer the case, Orlaith is always on the phone and always on the ball for help and delivering the programmes.


“Having the youth club is a chance to fill in the gap when you get out of school for the young people.”


Forbairt Feirste’s Feargal Mac Ionnrachtaigh, founding member of the Youth Forum and chairperson of Glór na Móna said the young people educated in Irish Medium have the same rights as those educated in English and are entitled to youth provisions.


“These fantastic new developments which are being led by Orliath on a daily basis, merely scratch the surface of what is possible if Irish Medium youth work can be provided with adequate and fair resourcing.
“We’re hopeful that our modest funding can be consolidated and increased in the near future to ensure that this great work can continue,” he said.


“We aim to empower the next generation of language activists to take ownership of the burgeoning Irish language revival and take it to the next level.”For further information Foram na nÓg, contact us on feargal@forbairtfeirste.com or call us 02890438597 or 07841101630barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS